GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost ACOND a.s.

2) Proč budou mé osobní údaje zpracovávány?
Udělením souhlasu nám dáváte možnost, abychom Vás informovali o novinkách, zajímavých službách, nákupních příležitostech či jiných událostech..

3) Kdo bude mé osobní údaje zpracovávat?
Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je společnostACOND a.s., IČO: 27154505, se sídlem Štěrboholská 1434/102 a, Praha 10, PSČ 102 00, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9370. Kontaktní údaje –tel. +420 606 511 511, e-mail:info@acond.cz, http://www.acond.cz.

4) Jaké osobní údaje budou zpracovávány a jaký je právní základ pro toto zpracování?
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Na jeho základě budeme zpracovávat následující osobní údaje:
•jméno a příjmení;
•datum narození;
•adresa bydliště, případně kontaktní adresa;
•e-mailová adresa;
•telefonní kontakt,

a to za účelem přímého marketingu, zejména nabízení novinek, výrobků a služeb telefonicky, e-mailemči poskytovatelem poštovních služeb.Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz body 9 a 10).

5) Kde budou mé osobní údaje uloženy?
Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Disky sdaty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

6) Kdo bude mít kmým osobním údajům přístup?
Přístup kVašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se kúčelu zpracování osobních údajů.

7) Budou mé osobní údaje předávány mimo území České republiky?
Ne, Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně na území České republiky.

8) Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší společností uchovávány?
Po dobu trvání souhlasu (10 let, pakliže nebude zVaší strany dříve odvolán).

9) Jaká jsou moje práva vsouvislosti se zpracováním osobních údajů?
Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům -to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po niž budou uloženy.
Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pronějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat zjiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů –to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).
Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje velektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali velektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.
Máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat.V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány.

10) Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?
Svá práva (včetně práva odvolat souhlas) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny vbodě3). Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašeho podnětu si dovolujeme požádato využití formuláře,který naleznete na našich internetových stránkáchhttp://www.acond.cz v sekci GDPR.

11) Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo kporušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?
V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665111,e-mail:posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz. 12)Dochází při zpracování mých osobních údajů kautomatizovanému rozhodování včetněprofilování?Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro Vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. odmítnutí uzavření smlouvy). Ktakovému zpracování osobních informací vnaší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Společnost Acond a.s. instaluje nejvíce tepelných čerpadel v ČR, kde čerpadla i sama vyrábí. Tepelná čerpadla Acond se vyznačují zejména nerezovým provedením, tichým chodem a vysokou účinností s vysokou úsporou nákladů.

Kontakty

Štěrboholská 1434/102a
102 00 Praha 10

GSM: +420 606 511 511 (po – pá 7:00 – 15:30)
E-mail: info@acond.cz

Pro použití dálkové podpory kontaktujte
prosím servisní linku 601 373 073